Aby se svoboda nestala celou

 

Projekt "Aby se svoboda nestala celou"

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004108

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost

Termíny realizace: 1. 4. 2017 - 31. 3. 2019

Místo realizace: Olomoucký kraj

Projekt je zaměřen na pracovní aktivizaci a integraci osob opouštějících výkon trestu odnětí svobody. S cílovou skupinou začínáme pracovat jak během předvýstupní fáze výkonu trestu odnětí svobody, tak v období po propuštění.

S nabídkou podpory v oblasti trhu práce osobám opouštějícím výkon trestu odnětí svobody přicházíme proto, že nalezení a udržení prvního zaměstnání je pro tyto osoby zlomovým okamžikem, který rozhoduje o stabilizaci jejich sociální a ekonomické situace a významně ovlivňuje riziko jejich recidivy.

 

 • Informační sekce pro klienty: zde

 

Cíle projektu

 1. zvýšit ve vybraných věznicích a v Olomouckém kraji dostupnost programů pracovní aktivizace a integrace zaměřených na osoby v/po výkonu trestu odnětí svobody
 2. pomoci jim překonat pocit neznáma, nejistoty a bezvýchodnosti a posílit tak jejich víru v dostupnost práce a možnost profesní seberealizace
 3. poskytnout účastníkům projektu informace o aktérech a procesech trhu práce, pomoci jim osvojit si znalosti potřebné k získání zaměstnání a zlepšit tak jejich orientaci na trhu práce a zvýšit jejich připravenost ucházet se o zaměstnání
 4. vést účastníky projektu k realistickým očekáváním, pomoci jim vybrat odbornost a plánovat profesní kariéru, nacvičit s nimi dovednosti potřebné pro komunikaci se zaměstnavateli a zvýšit tak jejich adaptabilitu
 5. doplnit kvalifikaci účastníků projektu a zvýšit tak jejich hodnotu na trhu práce
 6. natrénovat s vybranými účastníky projektu pracovní návyky, dodržování pracovního režimu a schopnost vyrovnat se se zátěží
 7. dopomoci účastníkům projektu k pracovním místům na trhu a završit tak projekt jejich úspěšnou profesní seberealizací a existenční stabilizací 

Projekt se sestává z těchto klíčových aktivit

 • kontaktování osob z cílové skupiny a výběr účastníků projektu
 • motivační program: individuální aktivizace a svépomocné skupiny
 • základní kurz o trhu práce
 • pracovní poradenství
 • profesní vzdělávání a rekvalifikace
 • pracovní trénink
 • zprostředkování zaměstnání
 • řízení a evaluace projektu

Projekt realizujeme ve třech cyklech, každý bude trvat 8 měsíců. Nábor zájemců z cílové skupiny probíhá přednostně na začátku každého běhu (duben 2017, prosinec 2017, srpen 2018), nicméně zájemce budeme do projektu přijímat i průběžně.

Projekt podpoří u svých účastníků tyto změny

 • znovuotevření životních i profesních perspektiv
 • posílení orientace na trhu práce
 • připravenost na přijímací pohovor
 • aktivace formálních i neformálních zkušeností využitelných na trhu práce
 • zvýšení adaptability
 • zvýšení hodnoty pro zaměstnavatele
 • zažití pracovních návyků a posílení schopnost čelit pracovní zátěži
 • získaní legálního, plnohodnotného zaměstnání a tedy zajištění finanční jistoty

Obecně: zvýšení zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti na trhu práce


Paralelně se účastníkům projektu dostane asistentce ostatních služeb postpenitenciární péče - např. v oblasti závislostí, řešení dluhů, bydlení, vztahů s rodinou apod. Dojde tak k posílení všech klíčových kompetencí osob opouštějících výkon trestu odnětí svobody potřebných pro vedení života bez konfliktu se zákonem.

Realizace projektu

Úvodní období realizace projektu od 1.4. 2017 jsme věnovali především informační mini-kampani o projektu, rozvíjení spolupráce s institucemi a organizacemi, které s osobami v nebo po výkonu trestu odnětí svobody pracují, a náboru zájemců z cílové skupiny. Setkali jsme se tak např. se zástupci Vazební věznice Olomouc, s níž jsme uzavřeli rozšířenou Dohodu o vstupu pracovních poradkyň do věznice, nebo s pracovníky Krajské pobočky Úřadu práce v Olomouckém kraji, s nimiž jsme nastavili režim souběhu poradenských, vzdělávacích a dalších aktivit projektu se službami zaměstnanosti, které  Úřad práce ČR poskytuje. S informacemi o projektu jsme dále kontaktovali kurátory (např. v Prostějově) a neziskové organizace (např. P-centrum nebo Člověk v tísni). Do projektu díky těmto informačním a síťovacím aktivitám nastoupili první účastníci, kteří jsou v současné době zapojeni do individuálního motivačního programu a využívají pracovního poradenství. Další zájemce o účast v projektu jsme kontaktovali přímo např. ve Věznici v Ostrově. 

Kontaktní osoba projektu

Mgr. Janka Křivánková
Tel.: 770 134 679
E-mail: krivankova@podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s.
Pracovně-poradenské centrum
Opletalova 1, Olomouc