Podané ruce na cestě k udržitelnému bydlení

 

Projekt "Podané ruce na cestě k udržitelnému bydlení"

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006395

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost

Termíny realizace: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2020

Místo realizace: Olomoucký kraj

Projekt je zaměřen na předcházení, řešení nebo zmírnění sociálního vyloučení osob bez přístřeší, ohrožených ztrátou bydlení nebo žijících v nevyhovujícím bydlení na Olomoucku zejména prostřednictvím jejich znovuzačlenění do systému adekvátního bydlení. Poskytne jim podporu sociální práce při přípravách na bydlení a udržení tohoto bydlení a doplňkově pracovní, finanční a právní poradenství a vzdělávání.

 

Cíle projektu

Obecným cílem projektu je předcházení, řešení nebo zmírnění sociálního vyloučení způsobeného hlavně ztrátou bydlení či dlouhodobým využíváním nevyhovujícího, případně nejistého bydlení. Projekt poskytne podporu osobám hledajícím adekvátní bydlení, lidem bez přístřeší a osobám a rodinám žijícím v podstandardním bydlení na Olomoucku. Povede k získání znalostí a dovedností potřebných pro vyhledání a zařízení bytu a dlouhodobé udržení nájmu a dopomůže tak ke znovuzačlenění účastníků projektu do systému adekvátního bydlení. Vybaví je také informacemi z oblasti zaměstnanosti a finanční a právní gramotnosti a celkově tak zvýší šance účastníků projektu pro zvládnutí hrozeb sociálního vyloučení, jimž jsou vystaveni.

Obecný cíl se rozpadá do následujících cílů dílčích:

1) Zpřístupnit cílové skupině na Olomoucku podpůrný program jejího znovuzačlenění do systému adekvátního bydlení

2) Zvýšit motivaci a účastníků projektu k opětovnému hledání bydlení a dopomoci jim k uplatňování jejich práv a nároků a získání znalostí o fungování trhu s bydlením

3) Nacvičit s účastníky projektu kompetence potřebné pro správu bytu, zachování dobrých sousedských vztahů a dlouhodobé udržení bydlení

4) Posílit připravenost účastníků projektu zvládat reálné požadavky trhu práce a finanční a právní rizika

 

Projekt se sestává z těchto klíčových aktivit

 • Kontaktování cílové skupiny a tvorba metodiky
 • Sociální práce - přípravy na bydlení
 • Sociální práce - udržení bydlení
 • Poradenství - pracovní, finanční a právní
 • Řízení projektu a evaluace

 

Projekt podpoří u svých účastníků tyto změny

Předpokládáme, že se sociální situace účastníků projektu změní tímto způsobem:

 • Zmobilizují své vnitřní síly k životní změně a ke změně bydlení a budou se schopni vypořádat s psychickou zátěží, kterou tato zásadní změna může představovat
 • Budou znát svá práva a nároky v sociální oblasti a oblasti bydlení a budou je umět uplatňovat (např. využijí v celé šíři systém sociálních dávek, příspěvků a doplatků a stabilizují tak svou existenční situaci)
 • Stanou se plnohodnotnými účastníky trhu s bydlením (budou se orientovat v realitní nabídce, budou umět komunikovat a jednat s aktéry tohoto trhu, budou ovládat potřebné administrativní a právní úkony apod.)
 • Budou umět o byt správně a šetrně pečovat a financovat jeho provoz, budou schopni dodržovat zásady klidného soužití jak v bytě, tak v rámci celého domu, a jako odpovědní nájemníci budou mít vysokou šanci na dlouhodobé nájemní smlouvy a tedy na udržení bydlení
 • Budou schopni naplánovat si profesní kariéru (případně doplnění nebo změnu kvalifikace) a osvojí si znalosti a dovednosti potřebné pro vyhledání zaměstnání a ucházení se o něj při přijímacích pohovorech
 • Naučí se vést bezpečně a efektivně osobní nebo rodinný rozpočet, začnou řešit svou zadluženost a minimalizují její dopad na svou sociální situaci nebo pracovní uplatnění
 • Budou ovládat techniky řešení konfliktů, případně se budou orientovat v právních a dalších službách, které je možné pro tyto účely využít

Z širšího pohledu projekt zamezí tomu, aby byla v případech účastníků projektu riziková sociální nebo existenční situace příčinou ztráty bydlení, uvíznutí v pasti podstandardního bydlení nebo nedostupnosti vhodného a stabilního bydlení.

 

Kontaktní osoba projektu

Jakub Lívanský
Tel.: +420 773 744 569
E-mail: livansky@podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s.
Opletalova 1, Olomouc