Harm reduction Brno

 

Projekt "Nízkoprahové služby pro drogově závislé Brno"

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007551

Termíny realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

Místo realizace: Brno

Projekt řeší problém sociálně vyloučených osob žijících v Brně, které jsou ohroženy závislostí na drogách nebo drogově závislé; snaží se minimalizovat rizika vyplývající z braní drog jak pro uživatele, tak pro jeho/její okolí.

 

Cíle projektu

Cílem projektu je zlepšit situaci sociálně vyloučených osob s problémem drogové závislosti žijících v Brně formou rozšíření sociálních služeb K-centra a Terénních programů a minimalizovat rizika chování cílové skupiny projektu, kde projekt zasáhne víc než 500 osob. Projekt přispěje k snižování rizik spojených s užíváním drog, umožní klientům orientovat se ve své sociální situaci, aktivně předcházet negativním důsledkům jejich aktuálního způsobu života a být si vědom/a možností vedoucích ke změně. Výsledek bude měřitelný následovně: vyhodnocením individuálních plánů, nárůstu počtu výměn, nárůstu distribuce zdravotnického materiálu, evaluačními zprávami.

Cíl se rozpadá do dílčích cílů:

1) Navodit změny v chování jednotlivců a skupin (snížení a minimalizace rizik, podpořit či doprovodit k vyhledání intenzivní pomoci u těch, kteří ji potřebují); přispět k udržení epidemiologických ukazatelů v Brně na akceptovatelné míře a předcházet rozvoji problému, a to formou terénních programů. Měřitelnost výsledku bude zajištěna dle smluv s klienty, klientských záznamů, monitorovacích listů, evaluačních zpráv a dále navýšením počtu výměn jehel min. o 5% (projekt primárně usiluje o otevření nových lokalit), nárůstem počtu kontaktů min. o 10%

2) Navodit změny v chování jednotlivců a skupin (snížení a minimalizace rizik, podpořit či doprovodit k vyhledání intenzivní pomoci u těch, kteří ji potřebují); přispět k udržení epidemiologických ukazatelů (virová hepatitida typu B a C, vir HIV) v Brně na akceptovatelné míře, zajistit včasnou pomoc a předcházet rozvoji problému, a to ambulantní formou. Výsledkem by pak měl být nárůst počtu konzultací o 950, nárůst výměny o 14%, monitorovací listy, nárůst v množství distribuovaného zdravotnického materiálu.

 

Projekt sestává z těchto klíčových aktivit

  • minimalizace rizik návykového chování terénní formou -  rozvoj a posílení sociální služby terénních programů
  • minimalizace rizik návykového chování ambulantní formou – rozvoj a posílení sociální poradenské služby kontaktního centra
  • evaluace uvedených aktivit, jejich efektivity a účelnosti

 

Projekt podpoří tyto změny

Projekt poskytne minimálně 500 lidem sociální služby, které vedou k minimalizaci rizik spojených s jejich aktuálním životním stylem jak pro jedince, tak pro společnost obecně. Předpokládáme, že se sociální situace klientů změní tímto způsobem:

 

  • využívají výměnného programu (pokud užívají injekčně drogy)
  • využívají možností Kontaktního centra při péči o vlastní hygienu a zdraví (pokud nemají jiné zdroje)
  • zlepšuje se jejich schopnost formulovat svoje osobní cíle a potřeby - zlepšuje se jejich informovanost o dostupných zdravotních, sociálních i veřejných službách
  • vzrůstá jejich aktivita při řešení konkrétních obtížných situací a při nalézání nových možností jejich řešení (bydlení, práce, oddlužení, vztahy s okolím, především rodinou)
  • zlepšuje se jejich zapojení do občanského života (např. mají platný občanský průkaz, jsou registrováni na Úřadě práce, pobírají dávky hmotné nouze, jsou zaměstnáni, jsou v kontaktu s dalšími službami)
  • uvědomují si rizika, která přináší jejich současný životní styl (jako např. zhoršení zdravotního stavu, zadlužování, trestní stíhání)

  

Kontaktní osoba projektu

Mgr. Romana Vašátková
Tel.: +420 778 477 279
E-mail: vasatkova@podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s.
Institut expertních služeb