Kudy kam III

 

Projekt "KUDY KAM III. 

(program prevence, motivace a tréninku pro mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí na území MAS Mohelnicko) 

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008159

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost

Termíny realizace: 1. 7. 2018 – 30.6. 2021

Místo realizace: Olomoucký kraj

Projekt je určen sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým mladým lidem žijícím na území MAS Mohelnicko. Nabídneme jim komplexní inkluzivní program prevence, motivace ke změně rizikových postojů a tréninku sociálních kompetencí zaměřený na komunikaci, mezilidské vztahy, vzdělávání, trh práce, finanční gramotnost, bydlení a sociálně patologické jevy založený na názornosti, instrumentálních technikách a zážitkové pedagogice.

 

Cíle projektu

Projekt odstraní nebo zmírní bariéry, které musí cílová skupina překonávat při prvních samostatných krocích životem. Soustředí se především na změnu postojů a rozvoj základních sociálních kompetencí, které jsou díky prostředí, v němž příslušníci cílové skupiny vyrůstají, rizikové a nedostatečné. 

Dílčí cíle:

- zvýšit dostupnost inkluzivních programů prevence sociálně patologických jevů, motivace ke změně rizikových postojů a tréninku sociálních kompetencí na území MAS Mohelnicko nabídkou podpory projektu mladým lidem ohroženým sociálními riziky na celém území MAS

- vymanit účastníky projektu ze zaběhnutých sociálně (a někdy i zdravotně) rizikových stereotypů a pomoci jim otevřít nové obzory ohledně osobní, občanské a profesní seberealizace

- rozvinout u nich schopnost vyjádřit své představy, konstruktivně je reflektovat a plánovat na jejich základě budoucnost  

- zvýšit jejich sebevědomí  

- posílit komunikační dovednosti účastníků projektu jak v běžném neformálním společenském styku, tak při jednání s institucemi

- vést účastníky projektu k přijetí vzdělání a práce jako hodnot a prostředků k naplnění životních i praktických cílů

- nacvičit s účastníky projektu obecné pracovní návyky 

- prohloubit u účastníků projektu kompetence potřebné k nalezení a udržení standardního bydlení 

- natrénovat s nimi základní principy finanční gramotnosti

- posílit u nich respektování zásad "harm reduction" a postupného omezování rizikového chování v oblasti konzumace drog, netolismu, hazardu apod.

 

Projekt se sestává z těchto klíčových aktivit

  • kontaktování cílové skupiny a výběr účastníků projektu
  • KUDYKAM (terénní a ambulantní forma tréninku) 
  • řízení a evaluace projektu

 

Projekt podpoří u svých účastníků tyto změny

Náš inkluzivní a v přirozeném prostředí cílové skupiny dostupný program prevence sociálně patologických jevů, motivace ke změně rizikových postojů a tréninku sociálních dovedností umožní účastníkům projektu zažít pocit úspěchu a společenského ocenění tolik potřebný pro zvýšení jejich sebevědomí a s využitím názorných a instrumentálních technik a zážitkové pedagogiky je provede modelovými situacemi v oblasti společenského styku, trhu práce, vedení osobního rozpočtu, zajištění bydlení či trávení volného času, které jsou nebo by mohly být pro cílovou skupinu neznámé nebo rizikové, a nacvičí s nimi dovednosti potřebné pro zvládání nároků a krizových situací, které s nimi mohou být spojeny. Komunitní rozměr programu navíc přispěje k destigmatizaci cílové skupiny v očích místní veřejnosti, která vnímá odlišně se chovající subkultury mládeže apriorně jako problémové.

U účastníků projektu dojde k těmto změnám:

  • začnou vnímat sebe sama jako plnohodnotného člena společnosti
  • dojde k obnovení jejich rovnocenných vztahů mezi vrstevníky 
  • sníží se nebezpečí nedokončování vzdělávacího procesu
  • seznámí se s fungováním trhu práce a osvojí si pracovní návyky
  • naučí se odpovědnému hospodaření s financemi, péči o domácnost a porozumí fungování realitního trhu
  • osvojí si konstruktivní postoj k závislostem

 

Realizace projektu

 

Kontaktní osoba projektu