Replay

 

Projekt "REPLAY (Práce hrou)"

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006358

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost

Termíny realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2020

Místo realizace: Olomoucký kraj

Projekt je zaměřen na sociální začleňování mladých lidí z OLK a ZLK ohrožených sociálně-patologickými jevy a sociálním vyloučením zejména na trh práce. Klasické integrační nástroje (sociální práce, poradenství, vzdělávání, trénink) mají v projektu z důvodu motivace a zpřístupnění povahu rozvíjející se strategické hry. Projekt doplňuje síť veřejně prospěšných služeb o chybějící program zvyšování zaměstnatelnosti.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je:

Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

Obecným cílem projektu "Replay" je zvýšit uplatnitelnost mladých lidí ze sociálně rizikového prostředí v občanské společnosti a především na trhu práce. Projekt přispěje ke zdravému a plnohodnotnému rozvoji jejich osobnosti a životních šancí, povede k získání znalostí a dovedností nezbytných pro vstup na trh práce a udržení zaměstnání, obnoví jejich zájem o vzdělání a vybaví je tak kompetencemi pro zvládnutí hrozeb sociálního vyloučení, jimž jsou vystaveni. 

K naplnění obecného cíle vedou tyto cíle dílčí:

1) Zpřístupnit cílové skupině v Mohelnici, Zábřehu, Olomouci, Prostějově, Kroměříži a okolí adaptovaný program "Replay".

 2) Zvýšit motivaci a znalosti účastníků projektu ohledně možností pracovního uplatnění.

3) Rozšířit povědomí mladých lidí o náplni a nárocích vybraných profesí a provozů,  motivovat je k seberealizaci v profesní kariéře.

4) Posílit připravenost účastníků projektu na požadavky zaměstnavatelů a na finanční rizika.  Zvýšení sociálních a komunikačních dovedností potřebných pro vyhledávání zaměstnání a ucházení se o pracovní místo.

5) Zajistit osvojení obecných pracovních návyků.

 6) Motivovat zaměstnavatele ke vstřícnému přístupu k cílové skupině a usnadnit účastníkům projektu vstup na trh práce.

 

Projekt se sestává z těchto klíčových aktivit

 • Start the Mission/úvodní workshop – skupinová hra, týkající se   obecného přehledu o trhu práce
 • Kickstarter/Skupinové aktivity - osvojení kompetencí potřebných pro       uplatnění na trhu práce formou hry. Např. sepsání životopisu, zkouška pohovoru, pořádání turnaje atd.
 • Minecraft/Pracovní workshopy a ochutnávky - odborníci představí         svoji profesi prostřednictvím odborných workshopů, exkurze do různých firem
 • Pathfinder/Poradenství a vzdělávání -individuální poradenství     zaměřené na pracovní a finanční gramotnost
 • Skillzone/Tréninkové místo - vytvoření pracovního místa v naší organizaci
 • Final tournament/nalezení zaměstnání - zajištění kontaktu s firmou, případně doprovod a asistence při jednání se zaměstnavateli
 • Master o game/řízení projektu a evaluace - vytvoření manažerských, organizačních a administrativních podmínek pro úspěšnou realizaci projektu a zajištění závěrečné evaluace projektu

 

Projekt podpoří u svých účastníků tyto změny

 • Projekt zvýší zaměstnatelnost osobám z cílové skupiny ze Zábřehu, Mohelnice, Olomouce, Prostějova, Kroměříže a jejich okolí.
 • Účastníci projektu získají znalosti o fungování trhu práce a o možnostech využití služeb a programů zaměstnanosti ÚP
 • Naučí se používat pracovní portály a účinně se prezentovat před zaměstnavateli.
 • Osvojí si základy formální korespondence, zásady správné a efektivní komunikace a poradíme jim při rozhodování o výběru vhodného povolání
 • V kurzech se seznámí s občanským zákoníkem nebo se zákoníkem práce
 • Pracovní workshopy a ochutnávky jim představí náplně profesí, které jsou pro ně z hlediska jejich vzdělání dosažitelné, nebo které je mohou motivovat k dokončení vzdělání nebo jeho doplnění.
 • Účastníci projektu si lépe uvědomí svou společenskou hodnotu, objeví své schopnosti a silné stránky, budou umět na trhu práce využít své předchozí neformální životní a pracovní zkušenosti
 • V rámci kooperativních her rozvinou dovednosti jako je týmové práce
 • Seznámí se se základními mechanismy profesního a tedy i dospělého života a získají pravdivý obraz o realitě, což jim významným způsobem pomůže zorientovat se nejen ve společnosti, ale i ve svých  potřebách a cílech, vytvořit si vlastní, konstruktivní životní strategii a etablovat se do společnosti dospělých.

 

Kontaktní osoba projektu

Jakub Lívanský
Tel.: +420 773 744 569
E-mail: livansky@podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s.
Opletalova 1, Olomouc