Specifická témata krizové intervence - Krize jako ztráta, ztráta jako krize

Kurz nabízí techniky a strategie řešení nejčastějších typů krizí vyskytujících se nejen v oblasti sociální práce, ale i v běžném životě. 

Zájemcům o toto téma krizové intervence doporučujeme nejprve absolvovat kurzu Krizová intervence I a Krizová intervence II (vypsané termíny viz aktuální kurzy).


 • Termín kurzu:22.5.2018
 • Čas začátku:09:00
 • Místo konání:Institut expertních služeb, Hilleho 5, Brno
 • Délka kurzu:8 hodin
 • Cena kurzu:1 350 Kč
 • Kapacita:16 míst
 • Volných:11 míst
 • Akreditace MPSV:2014/0668-PC/SP/VP/PP
 • Akreditace MŠMT:30093/2014-1-816

V případě zájmu je možné nechat akreditovat kurz u České asociace sester (ČAS).

Charakteristika kurzu

Kurz je zaměřen zejména na krize pramenící ze ztráty něčeho nebo někoho. V každém z uvedených témat budou uvedeny jednotlivé zásady pro krizovou intervenci. Kurz je určený všem pracovníkům, kterých se tato témata dotýkají, profesně i lidsky.

Osnova

 • Ztráta jako krize (kategorizace ztrát, projevy a proces ztráty)
 • Materiální ztráta a krizová pomoc(ztráta objektu, nebo prostředí, ke kterému má člověk vztah. v důsledku např rozvedu, povodně, stáří atd.)
 • Funkcionální ztráta a krizová pomoc (ztráta funkce těla, úraz, nemoc, stárnutí atd)
 • Vztahová ztráta a krizová pomoc(ztráta příležitosti být v kontaktu, milovat a sdílet s určitou osobou, smrt, truchlení atd.)
 • Intrapsychická ztráta (ztráta naděje, svobody,očekávání,např. postižené dítě v rodině, smutek v adolescenci atd.)
 • Rolová ztráta (ztráta sociální role, nebo místa v sociální síti,např. zaměstnání,odchod do důchodu, rodinné role)
 • Systémová ztráta (např. ztráta vedení -loď bez kormidla-, zrušení služeb atd.)
 • Ztráta profesionálního zájmu - krize krizového interventa (hranice vlastní odpovědnosti za klienty)
 • Spolupráce s institucemi
 • Práce ve skupinkách
 • Supervizní část


Lektoři kurzu

Mgr. Bohuslava Horská 

Absolvovala magisterské studium sociální pedagogiky. Má třicetiletou praxi v pomáhajících profesích: ve státním sektoru, v manželském rodinném poradenství, pastoračním poradenství, náhradní rodinné péči, krizových službách pro děti a mládež a telefonické krizové intervenci. Je externí pedagožkou katedry sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě MU. Dobrovolnicky se věnuje oblasti prorodinných aktivit. Působí jako lektorka vzdělávacích a výcvikových programů pro laickou i odbornou veřejnost. Zabývá se supervizí, absolvovala 240 hodinový výcvik pro supervizory v pomáhajících profesích v ASSP Bratislava (člen ANSE), jehož je členem. Je spoluautorkou knihy Internet jako cesta pomoci – internetové poradenství pro pomáhající profese. Posledních deset let profesního života je konzultantkou linky důvěry Modrá linka, v posledních šesti letech její vedoucí.