Vzdělávací kurz pro protidrogové koordinátory

Vzdělávací minimum pro výkon funkce protidrogového koordinátora v oblasti řešení protidrogové problematiky na krajské a místní úrovni. 

 

Časová dotace programu je 40 výukových hodin a je rozdělena do dvou dvoudenních setkání:

1. setkání: 22.-23. 2. 2018 (16 výukových hodin),

2. setkání: 8.-9. 3.  2018 (16 výukových hodin). 

V období mezi setkáními absolvují účastníci kurzu exkurzi do minimálně 2 vybraných zařízení poskytujících služby pro uživatele drog  ve svém regionu v časové dotaci 8 výukových hodin.

Exkurzi si účastníci zajišťují individuálně a případné náklady na její zajištění nejsou součástí ceny kurzu.   


 • Termín kurzu:22.2.2018 - 9.3.2018
 • Čas začátku:09:00
 • Místo konání:Institut expertních služeb, Hilleho 5, Brno
 • Délka kurzu:40 hodin
 • Cena kurzu:4 200 Kč
 • Kapacita:15 míst
 • Volných:8 míst
 • Akreditace MPSV:2015/0516-SP/VP
 • Akreditace MV ČR:AK/PV-185/2015

Charakteristika kurzu

Cílem kurzu je předávání základních odborných informací potřebných pro výkon funkce protidrogového koordinátora v oblasti řešení protidrogové problematiky na krajské a místní úrovni. Kurz by měl poskytnout účastníkům vzdělávací minimum, které je nevyhnutné pro výkon této funkce.

Program je rozdělen do 6-ti vzdělávacích modulů:

 • Protidrogová politika (8 hodin)
 • Návykové látky (8 hodin)
 • Protidrogová prevence a služby pro uživatele návykových látek (8 hodin)
 • Modul protidrogový koordinátor - manažer protidrogové politiky (4 hodiny)
 • Manažerská komunikace a práce v týmu (4 hodiny)
 • Exkurze (8 hodin)

Cílové kompetence účastníka programu

 • absolvent programu má přehled v oblasti protidrogové politiky, je seznámen se základními strategickými dokumenty a koncepcemi, systémem komunitního plánování a dalšími přístupy aplikovanými v rámci protidrogové politiky,
 • získá základní orientaci a přehled v problematice drog a drogových závislostí,
 • má přehled o síti drogových služeb v ČR a o jejich typech, orientuje se v oblasti výkonů drogových služeb,
 • má základní orientaci v oblasti standardů odborné způsobilosti a posuzování efektivity služeb,
 • je obeznámen s legislativním prostředím, upravujícím jak jeho vlastní činnost nebo náplň práce, tak i povinnosti a odpovědnost jeho zaměstnavatele (obce). Získá základní informace o procesu tvorby strategických dokumentů, konkrétní práci s daty. Bude umět využít pro svou práci celou řadu zdrojů, od dat na celostátní úrovni přes návaznost jednotlivých strategických dokumentů (stát – kraj- region/ obec) až po zdroje finanční (dotační řízení v této oblasti),
 • má jasnou představu o žádoucím cíli komunikace, komunikuje se zaměřením na výsledek, drží se tématu, rozumí zdrojům přesvědčivosti v mezilidské komunikaci, jedná s ostatními s respektem, přiměřeně zohledňuje a prosazuje své zájmy, je si vědom/-a svých možností a limitů, zná principy rovnoměrného zacílení na oblast vedení týmu, jednotlivce a řízení pracovního výkonu, je seznámen s možnostmi řešit konfliktní situace se zaměřením na podporu spolupráce, a motivace členů týmu.    


Lektoři kurzu

David Bezdomnikov 
Vedoucí oddělení adiktologických služeb a nízkoprahových zařízení Olomouckého kraje Společnosti Podané ruce o.p.s. , kde působí již od roku 2006.  Člen pracovních skupin komunitního plánování ve městech Prostějov, Olomouc a Zábřeh (skupiny věnující se problematice návykového chování, prevence, sociálního vyloučení, atd.) i na krajské úrovni, člen Komise prevence kriminality ve městě Zábřeh. Dlouhodobě se zabývá lektorováním preventivních besed ve školách a školením metodiků prevence. Ve své lektorské činnosti se věnuje všem druhům návykového chování a metodickému vedení sociálních služeb.

 


Mgr. Lukáš Carlos Hrubý 
Carlos.JPG

Psycholog, akreditovaný terapeut, supervizor a lektor. Odborný ředitel Společnosti Podané ruce o.p.s. Ve svých lektorských aktivitách se zaměřuje především na krizovou intervenci a analýzy potřeb.

V minulosti absolvoval dlouhodobou stáž v Holandsku (v Utrechtu a Amsterdamu), zaměřenou na holandská zařízení pro uživatele drog.


Mgr. Marek Nerud 

Od roku 2006 působí jako vedoucí oddělení prevence a humanitních činností na Krajském úřadu Jihočeského kraje, souběžně vykonává funkci krajského protidrogového koordinátora. Metodik plánování sociálních služeb, certifikátor odborné způsobilosti služeb dle Standardů RVKPP. Od roku 1998 působí v oblasti koordinace protidrogové politiky, sociální práce, plánování sociálních služeb apod. Absolvent Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích.


Mgr. Jaroslav Vacek 
2385-vacek-ct1.jpg

Pedagogický, výzkumný, poradenský pracovník a odborný asistent Centra adiktologie PK, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Odborný vedoucí a manažer mezinárodních projektů, o.s. Chilli.org, Praha.


Mgr. Magdalena Valášková 
11e92be.jpg

Psycholožka a lektorka s 12letou zkušeností práce s klienty v rámci poradenství a terapie. Spoluvytvářela a lektorovala specializované kurzy a tréninky psychosociálních dovedností pro učitele a výchovné poradce, vedla skupinové programy pro třídy zaměřené na prevenci a řešení šikany. Lektorka kurzů soft skills zaměřených zejména na komunikaci, řešení konfliktů, problematiky vedení lidí, týmovou spolupráci, akademickou prokrastinaci a pod. Je členkou České společnosti pro gestalt terapii.


Dr. Jiří Valnoha 
Valnoha.jpg

Ředitel sekce sociálních služeb Prostor plus o.p.s., supervizor, kouč, metodický poradce, lektor, člen České asociace streetwork a několika pracovních skupin Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády ČR. Působil téměř dvacet let ve Společnosti Podané Ruce o.p.s., kde vedl kontaktní služby Jihomoravského kraje. Účastnil se mnoho mezinárodních výzkumů a projektů v oblasti sociální práce.

 

Spolupracuje na "Systému včasného varování v ČR" v rámci Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti při Úřadu vlády ČR.


Mgr. Jan Veselý, PhD. 
Jan-Vesely.jpg

Vedoucí Centra prevence v Brně, Společnosti Podané ruce o.p.s., dramaterapeut, tvůrce edukativních preventivních programů pro žáky a učitele, lektor teambuidingových aktivit a zážitkové pedagogiky, producent výchovně-vzdělávacích dokumentárních filmů s edukativní a sociální tematikou. 

Absolvent DF JAMU Brno – obor dramatická výchova, UK Bratislava - obor pedagogika. Externí lektor na PdF UP Olomouc a PdF MU Brno. Člen Asociace dramaterapeutu ČR, Praha a místopředseda sekce primární prevence A.N.O. Praha. Absolvent dlouhodobých výcviků Dramaterapie – George Ball, Sue Jennings, Fay Prendergast, Michael Reissman. Účastník výcviku Na řešení zaměřená supervize a koučování (DALET).


Ing. Radovan Voříšek 
2014-04-14-15.59.07.jpg

Absolvent Fakulty pedagogické (speciální pedagogika - etopedie), Fakulty stavební (pedagogika odborných předmětů) a Fakulty strojní. Absolvent výcviku psychosociální pomoci Umění pomáhat ISZ. Posledních 20 let se věnuje službám na poli prevence a léčby drogových závislostí jako vedoucí Centra poradenství, předtím jako vedoucí Oddělení prevence a nízkoprahových služeb Společnosti Podané ruce o.p.s. Působil jako konzultant Ministerstva školství a Ministerstva pro boj s narkotiky v Afghánistánu a o totéž se pokouší i na Ukrajině. Lektor, terapeut, supervizor a certifikátor pro odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek, MŠMT ČR.