Krizová intervence I s lektorkou Bohunkou Horskou

Kurz je akreditován u MPSV pod názvem: Základní kurz krizové intervence.

Kurz je akreditován u MŠMT pod názvemZákladní kurz krizové intervence pro pedagogické pracovníky.

Kurz vede lektrotka Mgr. Bohuslava Horská. Absolventům tohoto kurzu doporučujeme navazující kurz Krizová intervence II s lektorkou Bohunkou Horskou (16 hod), který je založen na prohloubení zkušeností a nácviku praktických postupů v krizových situacích (bude se konat na jaře 2019). Dále doporučujeme rozšuřující kurz Specifická témata krizové intervence - Krize jako ztráta, ztráta jako krize (8 hod, bude se konat v roce 2019).

 


 • Termín kurzu:10.9.2018 - 11.9.2018
 • Čas začátku:09:00
 • Místo konání:Institut expertních služeb, Hilleho 5, Brno
 • Délka kurzu:16 hodin
 • Cena kurzu:2 600 Kč
 • Kapacita:16 míst
 • Volných:4 míst
 • Akreditace MPSV:2017/0044-PC/SP/PP
 • Akreditace MŠMT:7290/2017-2-454
 • Cílové skupiny:Akreditace MPSV pro - sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně pracovníků na úřadech); pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně neformálních pečovatelů)

Charakteristika kurzu

Cílem kurzu je předání, upevnění, doplnění a nácvik základních postupů při krizové pomoci a orientace v problematice, seznámení účastníků s teoretickými základy, zásadami vedení rozhovoru a základními postupy při krizové pomoci v sociálních službách.

Účastníci se seznámí s problematikou krizí, naučí se rozpoznávat různé typy krizí v životě člověka, jejich příčiny, seznámí se s možnostmi a pohledy na krizové situace, principy a postupy krizové intervence, zásady vedení rozhovoru s klientem, naučí se reagovat na projevy krize, poskytovat podporu a stabilizovat klienta sociálních služeb. Kurz je teoretickou i praktickou přípravou pro poskytnutí efektivní pomoci - krizové intervence v situacích, které nastávají u každého klienta sociálních služeb.

 

Osnova 

 • Typologie krizí, proces krizí. Základní terminologie a klíčové pojmy v krizové pomoci. Projevy, spouštěče, specifika.     
 • Krize jako proces z hlediska času, jednotlivé fáze a jejich specifika.
 • Zásady a techniky krizové intervence v sociálních službách. Principy a zásady, užívající se v krizové intervenci.
 • Soubor technik a strategií krizové intervence v sociálních službách.
 • Supervizní a sebezkušenostní část. Aplikace získané teorie a procvičení si praktických dovedností v modelových situacích.
 • Proces krizové intervence v sociálních službách.  Krizová intervence jako proces, jednotlivé fáze intervence a jejich specifika.
 • Specifika krizí u klientů různých sociálních služeb. Příklady z praxe účastníků, analýza, diskuze/ ukázka práce ve skupině.
 • Psychohygiena. Psychohygienické aspekty práce s osobami v krizi.


Lektoři kurzu

Mgr. Bohuslava Horská 

Absolvovala magisterské studium sociální pedagogiky. Má třicetiletou praxi v pomáhajících profesích: ve státním sektoru, v manželském rodinném poradenství, pastoračním poradenství, náhradní rodinné péči, krizových službách pro děti a mládež a telefonické krizové intervenci. Je externí pedagožkou katedry sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě MU. Dobrovolnicky se věnuje oblasti prorodinných aktivit. Působí jako lektorka vzdělávacích a výcvikových programů pro laickou i odbornou veřejnost. Zabývá se supervizí, absolvovala 240 hodinový výcvik pro supervizory v pomáhajících profesích v ASSP Bratislava (člen ANSE), jehož je členem. Je spoluautorkou knihy Internet jako cesta pomoci – internetové poradenství pro pomáhající profese. Posledních deset let profesního života je konzultantkou linky důvěry Modrá linka, v posledních šesti letech její vedoucí.