Krizová intervence I s lektorkou Bohunkou Horskou

Kurz je akreditován u MPSV pod názvem: Základní kurz krizové intervence.

Kurz je akreditován u MŠMT pod názvemZákladní kurz krizové intervence pro pedagogické pracovníky.

Kurz vede lektrotka Mgr. Bohuslava Horská. Absolventům tohoto kurzu doporučujeme navazující kurz Krizová intervence II s lektorkou Bohunkou Horskou (16 hod), který je založen na prohloubení zkušeností a nácviku praktických postupů v krizových situacích (bude se konat na jaře 2019). Dále doporučujeme rozšuřující kurz Specifická témata krizové intervence - Krize jako ztráta, ztráta jako krize (8 hod, bude se konat v roce 2019).

 


 • Termín kurzu:10.9.2018 - 11.9.2018
 • Čas začátku:09:00
 • Místo konání:Institut expertních služeb, Hilleho 5, Brno
 • Délka kurzu:16 hodin
 • Cena kurzu:2 600 Kč
 • Kapacita:16 míst
 • Volných:16 míst
 • Akreditace MPSV:2017/0044-PC/SP/PP
 • Akreditace MŠMT:7290/2017-2-454
 • Cílové skupiny:Akreditace MPSV pro - sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně pracovníků na úřadech); pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně neformálních pečovatelů)

Charakteristika kurzu

Cílem kurzu je předání, upevnění, doplnění a nácvik základních postupů při krizové pomoci a orientace v problematice, seznámení účastníků s teoretickými základy, zásadami vedení rozhovoru a základními postupy při krizové pomoci v sociálních službách.

Účastníci se seznámí s problematikou krizí, naučí se rozpoznávat různé typy krizí v životě člověka, jejich příčiny, seznámí se s možnostmi a pohledy na krizové situace, principy a postupy krizové intervence, zásady vedení rozhovoru s klientem, naučí se reagovat na projevy krize, poskytovat podporu a stabilizovat klienta sociálních služeb. Kurz je teoretickou i praktickou přípravou pro poskytnutí efektivní pomoci - krizové intervence v situacích, které nastávají u každého klienta sociálních služeb.

 

Osnova 

 • Typologie krizí, proces krizí. Základní terminologie a klíčové pojmy v krizové pomoci. Projevy, spouštěče, specifika.     
 • Krize jako proces z hlediska času, jednotlivé fáze a jejich specifika.
 • Zásady a techniky krizové intervence v sociálních službách. Principy a zásady, užívající se v krizové intervenci.
 • Soubor technik a strategií krizové intervence v sociálních službách.
 • Supervizní a sebezkušenostní část. Aplikace získané teorie a procvičení si praktických dovedností v modelových situacích.
 • Proces krizové intervence v sociálních službách.  Krizová intervence jako proces, jednotlivé fáze intervence a jejich specifika.
 • Specifika krizí u klientů různých sociálních služeb. Příklady z praxe účastníků, analýza, diskuze/ ukázka práce ve skupině.
 • Psychohygiena. Psychohygienické aspekty práce s osobami v krizi.


Lektoři kurzu

Mgr. Bohuslava Horská 

Absolvovala magisterské studium sociální pedagogiky. Má třicetiletou praxi v pomáhajících profesích: ve státním sektoru, v manželském rodinném poradenství, pastoračním poradenství, náhradní rodinné péči, krizových službách pro děti a mládež a telefonické krizové intervenci. Je externí pedagožkou katedry sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě MU. Dobrovolnicky se věnuje oblasti prorodinných aktivit. Působí jako lektorka vzdělávacích a výcvikových programů pro laickou i odbornou veřejnost. Zabývá se supervizí, absolvovala 240 hodinový výcvik pro supervizory v pomáhajících profesích v ASSP Bratislava (člen ANSE), jehož je členem. Je spoluautorkou knihy Internet jako cesta pomoci – internetové poradenství pro pomáhající profese. Posledních deset let profesního života je konzultantkou linky důvěry Modrá linka, v posledních šesti letech její vedoucí. Závazná registrace

Před vyplněním si prosím pozorně přečtěte organizační pokyny.

Základní informace

Váš titul (např. Mgr., DiS., Bc.)

např. sociální pracovník, pedagog, student

jak dlouhou máte praxi v souvislosti s Vaším pracovním zařazením (např. 5 let, 7 měsíců...)

kontaktní telefon na Vás (pro případ sdělení náhlých změn těsně před kurzem, nefunkční email apod.). Telefon zadejte ve formátu +420456321789, Slovensko: +421456321789.

Vaše emailová adresa, na kterou Vám potvrdíme přijetí přihlášky a budou zaslány bližší informace před konáním kurzu

(pokud chcete na uvedený e-mail získávat novinky o připravovaných kurzech, mimořádných slevách apod., zaškrtněte toto tlačítko)

Vaše poznámky či požadavky vztahující se ke kurzu (např. jako student bych chtěl požádat o studentskou slevu, uvedená praxe se vztahuje k době mého studia, nyní jsem nastoupila nově do zaměstnání, kde pracuji jako terénní pracovnice, fakturu prosím zašlete na tuto adresu: Jarní 5, která je odlišná od fakturační, předem děkuji)

Do poznámky prosíme uveďte také, zda chcete uplatnit některou z možných slev (viz organizační pokyny).

Fakturační údaje

pokud Vás na kurz vysílá Vaše organizace a bude jej za Vás hradit, ponechte zatrženou možnost. V případě, že se kurzu účastníte jako soukromá osoba, zaškrtněte prosím tlačítko Soukromě

název Vaší organizace s uvedením její právní formy (a.s., o.s., ...)

adresa sídla Vaší organizace, na kterou bude vystavena a zaslána faktura ke kurzu

IČ Vaší organizace

DIČ Vaší organizace (Pokud máte přiděleno)

kontaktní telefon do Vaší organizace pro případ řešení nesrovnalostí na faktuře apod. Telefon zadejte ve formátu +420456321789, Slovensko: +421456321789.

Vaše adresa, na kterou bude vystavena a zaslána faktura ke kurzu

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky. Pokud potvrzovací email do 24 hodin neobdržíte, kontaktuje nás.